Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Tin nóng
HomeHệ điều hànhLinuxMount LVM (Logical Volumes Manage) hdd trong CentOS

Mount LVM (Logical Volumes Manage) hdd trong CentOS

1. Scan tìm kiếm các logical volumes manage có sẵn trên hệ thống.

[root@cpanelvn/]# vgscan –mknodes
Reading all physical volumes.  This may take a while…
Found volume group “VolGroup00″ using metadata lvm2
2. Active các volume group lên

[root@cpanelvn/]# vgchange -ay
2 logical volume(s) in volume group “VolGroup00″ now active

3. Và liệt kê ra

[root@cpanelvn/]# lvscan
ACTIVE            ‘/dev/VolGroup00/LogVol00′ [231.25 GB] inherit
ACTIVE            ‘/dev/VolGroup00/LogVol01′ [1.50 GB] inherit

4. Mount

[root@cpanelvn/]# mount /dev/VolGroup00/LogVol00 /boot

Cuối cùng cần phải chỉnh sửa chút file /etc/fstab để hệ thống tự mount khi boot:

Thêm dòng sau vào /etc/fstab:

/dev/hdc5               /boot                  ext3    defaults        1 2

Enjoy.

cPanel.vn

Bình luận

bình luận