Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Tin nóng
HomeHệ điều hànhWindowsKhắc phục lỗi DHCP Access Denied trong windows 2003

Khắc phục lỗi DHCP Access Denied trong windows 2003

Sự cố này tôi gặp khi cài đặt server Asus PC-DL Deluxe. Cài đặt xong hết các dịch vụ, sau khi cài McAfee lên thì phát hiện đc 2 biến thể của em conficker. McAfee xử lý ngon 2 em này. Nhưng sau khi restart lại thì máy bị hiện tượng như sau:

The following event appears in the System         log in Event Viewer:
Event Type: Error
Event Source: Service Control Manager
Event Category: None
Event         ID: 7023
Date: Date
Time: Time
User: N/A
Computer: ServerName
Description: The DHCP Client service         terminated with the following error: Access is denied.

Khi bạn vào quản lý dịch vụ (services.msc) và cố gắng start dịch vụ DHCP Client lên thì báo lỗi:

Could not start the DCHP Client service on Local Computer.
Error 5: Access is denied.

Tìm hoài trên mạng có cách xử lý như sau:
Cách I.
Nếu máy chủ là máy đơn lẻ (không phải máy domain hay trong mạng domain)
Sử dụng Registry Editor
Các bạn làm theo từng bước sau:

 1. On the upgraded Windows Server 2003-based domain         controller, click Start, click Run, type         regedit in the Open box, and then click         OK.
 2. Locate and then right-click the following registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp
 3. Click Permissions, click         Add, type network service, and then         click OK.
 4. Click to select the Full Control check box         in the Allow column of the Permissions for NETWORK         SERVICE box, and then click OK.
 5. Locate and then right-click the following registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
 6. Click Permissions, click         Add, type network service, and then         click OK.
 7. Click to select the Full Control check box         in the Allow column of the Permissions for NETWORK         SERVICE box, and then click OK.

(Cách  này có thể áp dụng với máy chủ domain nhưng tôi không bị vướng trường hợp này với máy domain nên chưa có kết luận. Các bạn có thể thử nếu gặp)

Cách II. Nếu máy chủ là máy chủ domain:

Use Group Policy

To use Group Policy to resolve this problem, follow these       steps:

 1. On the upgraded Windows Server 2003-based domain         controller, open Active Directory Users and         Computers.
 2. Expand your domain, right-click the Domain         Controllers organizational unit, and then click         Properties.
 3. Click the Group Policy tab, click         New, type a descriptive name for this new policy, and then         press ENTER.
 4. Click Properties, and then click the         Security tab.
 5. In the Group or user names list, click         ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS.
 6. In the Allow column of the         Permissions for ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS box, click to         clear the Read check box.
 7. Click Add, type the Windows Server 2003-based domain controller in the Enter the object names to select box, and then click OK.
 8. In the Group or user names list, click the         Windows Server 2003-based domain controller that you added in step         7.
 9. In the Allow column of the         Permissions box, click to select the following check boxes:
  • Read
  • Apply Group Policy
 10. Click Apply, and then click         OK.
 11. Click Edit.
 12. Under Computer Configuration, expand         Windows Settings, expand Security Settings,         right-click Registry, and then click Add         Key.
 13. In the Registry list, expand         MACHINE, expand SYSTEM, expand         CurrentControlSet, expand Services, click         Dhcp, and then click OK.
 14. Click Add, type network         service, and then click OK.
 15. Click to select the Full Control check box         in the Allow column of the Permissions for NETWORK         SERVICE box, and then click OK.
 16. In the Add Object dialog box, keep the         original settings, and then click OK.
 17. Under Computer Configuration, expand         Windows Settings, expand Security Settings,         right-click Registry, and then click Add         Key.
 18. In the Registry list, expand         MACHINE, expand SYSTEM, expand         CurrentControlSet, expand Services, click         Tcpip, and then click OK.
 19. Click Add, type network         service, and then click OK.
 20. Click to select the Full Control check box         in the Allow column of the Permissions for NETWORK         SERVICE box, and then click OK.
 21. In the Add Object dialog box, keep the         original settings, and then click OK.

(Nguồn: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;895149)

Cách III (bổ sung).
Ngoài 2 cách trên ra, đây là cách tôi làm. Sau khi thử cách thứ I, máy của tôi vẫn không thể nào nhận được IP. Tôi tiến hành thao tác lại như cách I nhưng với khóa sau:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters
Phân quyền đối với Network Service (Full Control) và Network Configuration Operators (Read).
Sau khi tiến hành thêm bước này tôi đã có thể start lại DHCP Client.
Chúc các bạn thành công và cảm ơn … Google ^^

cPanel.vn

Bình luận

bình luận