Thứ Sáu, Tháng Hai 21, 2020
Tin nóng
HomeControl PanelcPanel/WHMMySQL Tweaking – Tối ưu MySQL

MySQL Tweaking – Tối ưu MySQL

Với hay cài đặt bình thường bao giờ sau khi cài xong cũng chạy với những config mặc định. Nó không tối ưu và tốt cho server. Đặc biệt là với hosting provider.
Đây là cấu hình tốt cho MySQL.
Sửa file /etc/my.cnfXóa hết nội dung đã có, thay thành:

[mysqld] max_connections=900
max_user_connections=50
skip-locking
skip-innodb
query_cache_limit=1M
query_cache_size=32M
query_cache_type=1
interactive_timeout=50
wait_timeout=50
connect_timeout=10
thread_cache_size=128
key_buffer=256M
max_allowed_packet=16M
table_cache=1024
join_buffer=1M
sort_buffer_size=1M
read_buffer_size=1M
max_connect_errors=10
thread_concurrency=4
myisam_sort_buffer_size=64M
log-bin
server-id=1

[safe_mysqld] open_files_limit=8192

[mysqldump] quick
max_allowed_packet=16M

[mysql] no-auto-rehash
[isamchk] key_buffer=64M
sort_buffer=64M
read_buffer=16M
write_buffer=16M

[myisamchk] key_buffer=64M
sort_buffer=64M
read_buffer=16M
write_buffer=16M

[mysqlhotcopy] interactive-timeout

cPanel.vn

cPanel.vn

cPanel.vn - Website hàng đầu về quản trị máy chủ. Chúng tôi gồm những thành viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cài đặt, quản trị máy chủ và hệ thống mạng.
Hiện tại cPanel.vn đang là đối tác của nhiều đơn vị lớn trong khắp cả nước.
cPanel.vn

Bình luận

bình luận